Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skyddsvärda träd

Vad som anses vara ett skyddsvärt träd kan nog se lite olika ut från person till person. Kanske är det klätterträdet intill skolan, den stora eken vi infarten till bostadsområdet eller äppelträdet i trädgården. De träd som anses vara särskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt är sådana som har en stor betydelse för andra arter och därmed har en stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald.

Träd som anses vara särskilt skyddsvärda uppfyller minst en av följande villkor, oavsett om de lever eller inte:

  • Jätteträd -Levande eller döda träd som är grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd - Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd - Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Träd som uppfyller dessa kriterier är sällsynta i dagens landskap och bör bevaras i så lång utsträckning som möjligt oberoende av om de påträffas i skogen, odlingslandskapet eller i våra tätorter. De har en stor betydelse för många hotade arters överlevnad. En gammal grov ek kan exempelvis vara hem för över 1500 arter varav en tredjedel utgörs av hotade arter.

Samråd vid åtgärder på särskilt skyddsvärda träd

Om en verksamhet eller åtgärd kan komma att väsentligen ändra naturmiljön ska samråd ske med Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen enligt 12 kap. 6§ i miljöbalken. Exempel på åtgärder kan vara avverkning, toppkapning eller annan kraftig beskärning av ett särskilt skyddsvärd träd (enligt definitionen ovan).

Länsstyrelsen i Uppsala län ska kontaktas om trädet är särskilt skyddsvärt, eller om man är osäker på om trädet skulle kunna klassas som särskilt skyddsvärt. Den första bedömningen får tomtägaren göra själv genom att ta mått på trädet. Någon separat anmälan till kommunen behöver inte göras.

Om ett skyddsvärt träd tas ner utan att anmälan har gjorts, eller om åtgärden sker tidigare än sex veckor efter att anmälan har lämnats in klassas det som otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap. miljöbalken och kan ge straffpåföljder.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information Länk till annan webbplats.

Ett ädellövsrikt landskap

Håbo kommun omfattas av det ädellövsrika herrgårdslandskapet. De strandnära, lummiga herrgårdsområdena har ängsmarker, alléer och parkanläggningar med ett rikt inslag av ädellövträd såsom ek, alm, ask, lönn och lind. Några av dessa ädellövsmiljöer är Biskops-Arnö, Krägga, Segersta, Katrinedal, Vi, Rölunda, Värsta och Skokloster.

Dagens ädellövsmiljöer är ofta små men mycket artrika. För att arterna ska kunna finnas kvar långsiktigt behöver andelen ädellövsmiljöer öka och de gröna sambanden mellan områdena stärkas. Generellt tar det lång tid för ädellövträd att utveckla höga naturvärden, som bred krona, grov bark, håligheter och döda träddelar. Ek och lind är de ädellövträdslag som är mest artrika i kommunen. Det är därför viktigt att spara gamla träd med håligheter, friställa träd med bred krona, spara död ved samt se till att det finns en yngre generation träd som kan ta vid efter den äldre generationen.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster