Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunens krishanteringsorganisation

I kommunen finns det flera funktioner som kan aktiveras vid en kris.

Kommunens krishanteringsarbete utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamma grunder som fokuserar på områdena inriktning, samordning, ledning och samverkan. Syftet är att stödja den verksamhet som är påverkad av händelsen så att den så snart som möjligt kan återgå till normal drift.

Syftet med den centrala krishanteringen är att den ska ansvara för samordning av förvaltningarnas krishanteringsarbete vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse, att ha en aktuell lägesbild och att samverka med andra aktörer, myndigheter och kommuner. Den centrala krisledningen ska också ansvara för att myndigheter med särskilt ansvar vid kris, till exempel länsstyrelsen och MSB får aktuella lägesbilder från kommunen.

Den centrala krishanteringsorganisationen består av:

 • en inriktnings- och samordningsfunktion
 • ett krisledningsstöd (tjänstepersoner)
 • en krisledningsnämnd (politiker).

Inom den centrala krishanteringsorganisationen finns också en funktion för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. POSOM kan antingen agera självständigt eller som en del av kommunens centrala krishaneringsorganisation.

POSOM ledningsgrupp har till uppgift att ansvara för planering och samordning av omhändertagandet av anhöriga till, eller människor som drabbats av en olycka eller en traumatisk händelse.

Gruppen ska se till att kommunen har en beredskap och kompetens för detta arbete.

POSOM-gruppens uppgift är att

 • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till drabbade och närstående vid allvarliga händelser
 • Upprätta informations- och stödcentrum vid kriser
 • Samverka med övriga organisationer som är berörda av händelsen
 • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar

POSOM i Håbo kommun

POSOM-gruppens arbete samordnas av socialchefen. I gruppen ingår representanter från:

 • Socialförvaltningen
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Räddningstjänsten
 • Kyrkan
 • Polisen

POSOM-gruppen leds av socialchefen eller dennes ersättare. Utöver representanter för respektive organisation förfogar gruppen över den personal (med kunskap om hur människor reagerar i kris och som kan arbeta under stress) som utses vid den specifika händelsen.

Inriktnings- och samordningsfunktionen är ett forum för verksamhetsansvariga och externa aktörer som direkt påverkas eller kan komma att påverkas av en samhällsstörning. Syftet med funktionen är att representanterna kan träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Funktionen är tänkt att endast aktiveras vid behov. I en mindre händelse kan det räcka att man kort samlas för att skapa en lägesbild och sedan återgår alla till sitt uppdrag. Vid en större händelse kan man behöva träffas flera gånger för att tillsammans komma överens om inriktningen på insatserna. Varje aktör fattar egna beslut om hur arbetet ska genomföras i den egna organisationen.

Kommunen, som ansvarig för det geografiska området, ska kunna erbjuda och leda inriktnings- och samordningsfunktionen om någon aktör påtalar ett behov av samordning och samverkan.

Till krisledningens stöd finns det ett krishanteringsstöd (ISF-stöd) som består av tjänstepersoner som valt att vara en del av den centrala krishanteringen. Krishanteringsstödet organiseras enligt en modell där funktioner och funktionskort är ett stöd i arbetet. Funktionskorten preciserar vilket uppdrag varje funktion har.

Krishanteringsstödet arbetar på uppdrag av ISF med att till exempel ta fram information, skapa en samlad lägesbild, göra analyser eller kalla in personal vid behov.

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens uppdrag är att besluta i ärenden som till exempel har stor ekonomisk betydelse eller som går utanför ordinarie nämnds mandat.

Krisledningsnämnden ska hållas informerad och uppdaterad om händelsen även om den inte är aktiverad.

Det är ordförande i krisledningsnämnden som tillsammans med kommundirektören beslutar om nämnden ska aktiveras.

Läs mer om krisledningsnämnden

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster