Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den europeiska dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen är en modernisering av tidigare Personuppgiftslagstiftning och ställer mer långtgående krav på Håbo kommuns behandling av personuppgifter.

I Håbo kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd och så vidare. På denna sida kan du läsa mer om vilka personuppgiftsbehandlingar vi genomför i kommunen, hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har gentemot oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ljud- och filminspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men är det om det handlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift.

Känsliga personuppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Normalt är det förbjudet för kommunen att hantera sådana personuppgifter men det finns undantag från förbudet. Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda dem mer än andra personuppgifter.

När får Håbo kommun behandla dina personuppgifter?

Håbo kommun får bara samla in personuppgifter för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”, enligt dataskyddsförordningen.

Det betyder att vi inte får samla in uppgifter för ett visst syfte för att sedan använda dem för helt andra syften.

Vi måste också ha lagligt stöd i dataskyddsförordningen för att samla in och hantera dina personuppgifter. Det finns ett antal olika lagliga grunder som vi kan använda.

De viktigaste är:

 • Samtycke – Dvs. att du på en särskild blankett eller i en E-tjänst samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återta ditt samtycke.
 • Rättslig förpliktelse – Vi behöver hantera dina personuppgifter som del i handläggandet eller hanteringen av någon uppgift som kommunen har en skyldighet att utföra enligt olika lagar.
 • Allmänt intresse och myndighetsutövning – Vi behöver hantera dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.

Exakt återgivning av samtliga lagliga grunder för hantering av personuppgifter och personliga personuppgifter finns hos Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan hitta den lagliga grunden för varje behandling i kommunens registerförteckning.

Dina rättigheter

Rätten till tillgång - begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om hur du går tillväga för att begära ett registerutdrag finner du på följande sida Begäran om registerutdrag - Håbo (habo.se)

Rätten till radering

Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud om behandlingen av dina personuppgifter och be att uppgifterna som avser dig raderas.

Uppgifterna måste ändå raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du har återkallat.
 • Om du motsätter dig att dina uppgifter behandlas inom ramen för myndighetsutövning eller allmänt intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre.
 • Om kommunen har behandlat dina uppgifter olagligt.

Det finns undantag från rätten till radering t.ex. om bevarandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en laglig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätten till rättelse

Du har rätt att vända dig till kommunens dataskyddsombud och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Vi som kommun är också skyldig att se till att de uppgifterna vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade.

Rätten att göra invändningar

Om kommunen behandlar dina uppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du rätt att invända mot detta.

Om du invänder mot behandlingen får nämnden endast fortsätta att behandla dina uppgifter om det går att visa att det finns tvingande eller berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av lagliga anspråk.

Du ska framföra din invändning skriftligen till kommunens dataskyddsombud, kontakta kommunen, dataskyddsombud@habo.se.

Rätten att lämna klagomål

Om du anser att någon nämnd behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen ska ta del av alla klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas. Datainspektionen måste meddela dig om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot ditt klagomål. Om du som klagande inte får besked inom den tiden, kan du vända sig till domstol för att begära besked.

Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen så ska varje myndighet, eller nämnd/bolag, i en kommun utse ett dataskyddsombud. I Håbo kommun har man beslutat att ha ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder och Håbohus.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud kan du skicka e-post dataskyddsombud@habo.se eller ringa till kommunens växel 0171-525 00. Du kan även skriva brev som du skickar till Dataskyddsombudet, Håbo kommun 746 80 Bålsta.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

 • Samla in information om hur nämnden behandlar personuppgifter.
 • Kontrollera att nämnden och nämndens verksamheter följer bestämmelser och interna styrdokument.
 • Informera och ge råd till verksamheterna inom nämnden.

Dataskyddsombudet ska också:

 • Vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten, som utövar tillsyn över Håbo kommuns personuppgiftshantering.
 • Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner
 • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom kommunen.

Om du har frågor om vilka uppgifter som finns registrerade om dig så kan du kontakta kontaktcenter på kontaktcenter@habo.se eller 0171-525 00.

Du kan läsa mer om hur Håbo kommun hanterar dina personuppgifter under rubriken Relaterad information.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster