Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Budget

Varje år bestämmer kommunfullmäktige i en budget hur kommunens pengar ska fördelas på de olika verksamheterna och vilka mål som ska uppnås. Budgeten fattas för ett år i taget men har också en plan för de två följande åren.

Den 30 november 2020 beslutade kommunfullmäktige vilken budget som ska gälla för och vilka mål som ska uppnås för 2021. Det blev Håboalliansens budget, med stöd av Sverigedemokraterna, som godkändes.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2021 uppgår till lite mer än 1,2 miljarder. (1 247 491 tkr.) Det är en ökning med fyra procent från 2020 års budget.

‌I tabellen nedan visas driftbudgetramarna för 2021.


Budget uttryckt i tkr

Kommunfullmäktige

1 593

Stöd till politiska partier

1 084

Valnämnd

35

Revision

1 500

Räddningstjänst

21 480

Anslag för digitalisering

6 500

Kommunstyrelse

50 879

Kultur- och fritidsnämnd

59 706

Socialnämnd

67 008

Bygg- och miljönämnd

12 573

Barn- och utbildningsnämnd

640 034

Vård- och omsorgsnämnd

327 887

Teknisk nämnd

54 995

Överförmyndare

2 217Summa

1 247 491 tkrEfter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2021 och förvaltningen ska samtidigt redovisa konsekvensbeskrivningar till nämnderna.

Investeringsbudget

Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2021 till 390 miljoner (390 794 tkr)

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 290,9 miljoner kronor och det är till exempel investeringar på gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.

Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 72,2 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom va-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.

Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas till 27,7 miljoner kronor och det är till exempel åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bo-städer, affärer, kontor eller industrier. Där ingår det också att bygga kompletterande gemen-samma anordningar som gator, grönområden, va-anläggningar med mera.

Oförändrad skattesats/kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatt till 21,09 kronor. Det betyder att skattesatsen är oförändrad.

Tidigare sänktes skattesatsen efter beslut i kommunfullmäktige den 4 november 2019. Då tänktes skattesatsen från 21,34 kronor till 21,09 kronor. Skattesatsen började gälla från 1 januari 2020.

Håboalliansens tre huvudsakliga inriktningar

Alliansens budget för år 2021 bygger på tre huvudsakliga inriktningar:

 • Ett Håbo som får möjlighet att återhämta sig på grund av pandemi som föreligger
 • Centralisering av det som kan ska genomföras
 • Att omorganisation kommer att ge effektivare förvaltningar och enheter.

Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030.

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:
”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger till-sammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”

Visionen Vårt Håbo 2030

Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband med budgeten.

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018 tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån fokusområdena fast-ställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för kommunen.

Fokusområden

 • Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
 • Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
 • Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

Övergripande mål

 • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
 • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
 • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för kommunen i samband med att budgeten antas.

Finansiella mål

 • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.
 • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
 • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster